Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia

Urząd Miejski w Halinowie
USC - 05
Wersja nr 9
Data zatwierdzenia 2013-09-13 r.
 • Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)
 • Miejsce złożenia

  Urząd Miejski w Halinowie, ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów
  Tel. (22) 783-60-20, Fax: (22) 783-61-07,

  www.halinow.pl,

  e-mail: halinow@halinow.pl


  Referat Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw  Obywatelskich, na parterze urzędu, pokój nr 4

  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 17.00
  wtorek - czwartek 8.00 - 16.00
  piątek 8.00 - 15.00

 • Miejsce załatwienia sprawy

  Referat Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

  Parter, pokój nr 4, tel. (22) 783-60-20 wew. 180,

  e-mail: przemyslaw.cylwik@halinow.pl

  Godziny urzędowania:

  poniedziałek 8.00 – 17.00
  wtorek - czwartek 8.00 – 16.00
  piątek 8.00 – 15.00

 • Lista wymaganych dokumentów

  1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu - Druk do pobrania na stronie internetowej www.halinow.pl oraz w pokoju nr 4.
   2.
   Dwa aktualne zdjęcia o wymiarach 35x45 mm przedstawiające tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem

 • Opłaty

  Brak opłaty.

 • Czas załatwienia sprawy

  Wydanie dowodu tożsamości:

  • 1 miesiąc
  • do 2 miesięcy, w szczególnie skomplikowanych sytuacjach
 • Tryb odwoławczy

  W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni, od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, decyzję wydał.

 • Dodatkowe informacje

  1. składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego i jego odbiór dokonuje się osobiście
  2. wniosek można składać za pośrednictwem organu gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy, jeżeli jego złożenie we właściwym organie  nie jest możliwe,
  3. osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania  - fotografię  przedstawiającą osobę z nakryciem głowy. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającą osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

  Zgodnie z  art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) informuję, że dane osobowe zebrane  w celu rozpatrywania  spraw wniesionych do Urzędu,  są gromadzone  w  Urzędzie Miejskim w Halinowie 05-074, przy ul. Spółdzielczej 1. Zebrane dane osobowe są przetwarzane  w celu  rozpatrzenia sprawy wniesionej do Urzędu, przez pracowników Urzędu upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Każdy kogo dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Halinowie,  ma prawo  dostępu do swoich danych oraz wnoszenia o ich poprawianie.

 • Wniosek online

 • Do pobrania

 • Metryczka

  MetryczkaImię i nazwisko - stanowiskoData
  Opracował:Przemysław Cylwik - Z-ca kierownika USC2013-09-13
  Sprawdziła:Iwona Jagiełło - Kierownik USC i SO 2013-09-13
  Zatwierdził:Adam Ciszkowski - Burmistrz2013-09-13

Wszelkie prawa zastrzeżone: Gmina Halinów

Projekt i wykonanie: Maxus Net Communications

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu