Przejście do strony głównej

fun.eu.infra.i.srodo

 

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych

nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

 

 

Gmina Halinów, jako beneficjent projektu, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

  1. specjalny adres e-mail: nadużycia.POIS@mir.gov.pl lub
  2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC

 

 

Burmistrz Halinowa Adam Ciszkowski pozyskał rekordowe środki unijne – ponad 25 mln zł w ramach Funduszu Spójności! Są to największe w historii pieniądze pozyskane dla Gminy Halinów i będą przeznaczone na dalszą rozbudowę kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków. Podkreślić trzeba, że to historyczny sukces Pana Burmistrza i całego halinowskiego samorządu.

 

O te pieniądze nasz Urząd zabiegał już od długiego czasu. Ostatecznie 20 marca 2017 roku podpisana została umowa na dofinansowanie ze środków unijnych projektu pt.: „Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów”, który będzie kolejnym ważnym etapem w rozwiązaniu problemu gospodarki wodno-ściekowej na obszarze naszej Gminy. Na realizację projektu Gmina Halinów pozyskała 25 428 709,41 zł (planowany całkowity koszt projektu wynosi 49 062 451,10 zł.). Sygnatariuszami umowy po stronie Gminy Halinów był Burmistrz Adam Ciszkowski oraz Skarbnik Aneta Leleń, a po stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pan Prezes Kazimierz Kujda.

 

W ramach projektu wybudowane  zostanie  23,9 km kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Halinów w miejscowościach: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka i Józefin. Projekt zakłada także wykonanie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych w Długiej Kościelnej. W efekcie zrealizowania inwestycji, przepustowość oczyszczalni ścieków zwiększy się z 1578 m3/d (11.400 RLM) do 3648 m3/d (27.625 RLM) co pozwoli w przyszłości na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej kolejnych miejscowości. Zakończenie realizacji projektu przewidziane zostało do dnia  31 grudnia 2020 r.

 

Z tego miejsca należy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania tak ogromnego dofinansowania, poczynając od Burmistrza Adama Ciszkowskiego, który nie tylko był inicjatorem złożenia wniosku, ale odpowiadał za jego przygotowanie i lobbowanie u osób decyzyjnych. Podziękować należy osobom, które o całe przedsięwzięcie wnioskowały – jak Przewodniczący Rady Marcin Pietrusiński, który od lat walczył o budowę kanalizacji m.in. w Długiej Szlacheckiej oraz pozostałym radnym Rady Miejskiej w Halinowie z klubu radnych wspierających Burmistrza. Spośród Sołtysów wymienić należy przede wszystkim sołtysa Kazimierowa Sławomira Kostkę, który również od lat zabiegał o kanalizację w Kazimierowie oraz pozostałych sołtysów z zainteresowanych miejscowości. Oczywiście podziękowania należą się również pracownikom Urzędu Miejskiego i Zakładu Komunalnego, którzy cały projekt przygotowywali, wymienić należy wiceburmistrza Adama Sekmistrza, dyrektor Zakładu Komunalnego Małgorzatę Komudę-Ołowską, i pracowników: Agnieszkę Księżopolską, Annę Cichewicz, Agnieszkę Maciążek i Alicję Boguszewską.

 

Życzymy owocnej realizacji tego historycznego przedsięwzięcia - Redakcja halinow.pl

 

r.sr.un.n.rozb-01

 

r.sr.un.n.rozb-02

 

r.sr.un.n.rozb-03

 

r.sr.un.n.rozb-04

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone: Gmina Halinów

Projekt i wykonanie: Maxus Net Communications

Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności Mazowsze  serce Polski Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu