Przejście do strony głównej

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Halinów w 2018 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

01.12.201714:51

Radosz

ikonka-herb-50x50

Burmistrz Halinowa

ogłasza

otwarty konkurs ofert na  wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Halinów w 2018 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

 

 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 

Rodzaj zadania publicznego

Wysokość środków publicznych (w zł)

Dowożenie niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Halinów do  Szkół  Specjalnych prowadzonych przez Fundację „Otwartych Serc” w Sulejówku, ul. 3-go Maja 34 i z powrotem do miejsca zamieszkania.

35 000,00

 

    

 1. Zasady przyznawania dotacji

 

 1. Podmiotami uprawionymi do składania ofert o zlecenie realizacji zadań, w ramach ogłoszonego konkursu, są podmioty wymienione i spełniające warunki określone w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).
 2. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów zadania.
 3. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

III. Terminy i warunki realizacji zadania

 

 1. Planowana data rozpoczęcia zadania nie może być wcześniejsza niż 02 stycznia 2018 r.,
  a planowana data zakończenia zadania nie może być późniejsza niż 21 grudnia 2018 roku.
 2. Zadanie musi być realizowane samochodem dostosowanym do przewozu osób   niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa i opieki  nad   dziećmi podczas dowozu na trasie dom - szkoła – dom, osoba sprawująca opiekę powinna posiadać przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy (kierowca nie może być jednocześnie osobą do sprawowania opieki).
 3. Szczegółowe warunki realizacji poszczególnych zadań będą określone w pisemnej umowie zawartej pomiędzy  Gminą, a oferentem   wyłonionym w konkursie.

 

 

 

 1. Termin składania ofert

 

 1. Oferty należy składać, na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań  publicznych oraz wzorów sprawozdań  z  wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

Formularz oferty można pobrać ze strony

 •  
 1. Oferty należy dostarczyć w zapieczętowanej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Halinowie, ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2017 r., do godz. 9.00. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.
 2. Na kopercie z ofertą należy umieścić następujące informacje:
 1. pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres,
 2. tytuł zadania: „Konkurs ofert - Dowożenie niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Halinów do Szkół Specjalnych prowadzonych przez Fundację „Otwartych Serc” w Sulejówku, ul. 3-go Maja 34 i z powrotem do miejsca zamieszkania”
 1. Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, o którym mowa w pkt 1, podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, należy dołączyć:
 1. w przypadku składania oferty wspólnej – informacji o sposobie reprezentacji podmiotu
  składającego ofertę, o ile jest inny  niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (- ów),
 2. kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem -
  w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie.

 

 1. Wszystkie kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnione do tego osoby wraz z datą potwierdzenia.
 2. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna.
 3. Oferent nie może złożyć więcej niż 1 ofertę w konkursie.

 

V. Terminy i tryb wyboru oferty

 1. Procedura oceny formalnej ofert jest dokonywana na bieżąco i rozpoczyna się niezwłocznie po wpłynięciu ofert na konkurs.
 2. Oceny merytorycznej ofert dokona Komisja konkursowa opiniująca oferty powołana przez Burmistrza Halinowa. Komisja konkursowa opiniująca oferty będzie kierowała się kryteriami podanymi w punkcie VI ogłoszenia.  Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej składu. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Halinowa po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
 3. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Halinowie, na stronie internetowej www.halinow.pl
 4. W sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 5. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 29 grudnia 2017 r.

VI. Kryteria wyboru ofert

 1. Nie będą rozpatrywane oferty:
 1. złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu;
 2. niekompletne;
 3. złożone po terminie;
 4. dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę;
 5. złożone przez podmiot nieuprawiony, zgodnie z ogłoszeniem, do wzięcia udziału
  w konkursie;
 6. niemieszczące się pod względem merytorycznym w rodzajach zadań wskazanych
  w ogłoszeniu;
 7. złożone przez jednego wnioskodawcę w ilości większej niż 1;
 8. przewidujące w realizacji zadania udział środków Gminy Halinów jako środków uzupełniających z tzw. „innych źródeł publicznych”;
 9. których termin realizacji zadania wykracza poza ramy czasowe podane w ogłoszeniu konkursowym.
 1. W trakcie oceny merytorycznej będą uwzględniane następujące kryteria:
 1. ocena możliwości realizacji zadania publicznego,
 2. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł,
 3. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji zadania,
 4. ocena wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i praca społeczna członków,
 5. ocena rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków na realizację zadań publicznych w latach poprzednich.

 

 

VII.  Informacja o zrealizowanych przez Gminę Halinów w roku ogłoszenia otwartego   konkursu ofert i w roku poprzedzającym zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych  z nimi dotacji.

 

         W 2017 roku Gmina Halinów na wsparcie realizacji zadań z zakresu edukacji, oświaty
i wychowania oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych tego samego rodzaju  przekazała kwotę 35 000 zł.

   

 VIII. Dodatkowe informacje

 

Informacji udziela Katarzyna Targońska tel. 783 60 20  wew.146 i Krystyna Szmurło tel. 22 783 60 20 w.145.

 

Burmistrz

/-/ Adam Ciszkowski

 

 

                                                                                 

Gmina Halinów

Aktualności:

Najnowsze
Najpopularniejsze

 

ZIMOWEUTRZYMANIEDROG-baner

 

banerek nabor.

 

REWITALIZACJA-baner

ZIT

1


Informacje w sprawie budowy autostrady A2

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 

patronatv2


Karta dużej rodziny - rodzina.gov.pl

Gminne Centrum Kultury

baner_gluchoniemi-2_prawy

baner kas

 

Wszelkie prawa zastrzeżone: Gmina Halinów

Projekt i wykonanie: Maxus Net Communications

Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności Mazowsze serce Polski Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu