Przejście do strony głównej

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Halinowie

31.12.201515:01

Mariusz

ikonka-herb-50x50

 

 

Informujemy, że od 18.04.2016 r. punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zmienia lokalizację i będzie się mieścił  przy ul. Mickiewicza 23 w Halinowie (nowa siedziba MOPS)

 

 

Od 2016 r. rozpocznie funkcjonowanie system nieodpłatnej pomocy prawnej będącej rezultatem wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).

W powiecie mińskim, w porozumieniu z miastami i gminami, utworzono 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowanych we wszystkich miastach i gminach.

 

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą osobiście adwokaci i radcy prawni, z którymi powiat zawarł umowy o świadczenie usług prawnych.

 

Uprawnionymi do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej są:

 • młodzież do 26 roku życia
 • osoby powyżej 65 roku życia
 • osoby, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
 • kombatanci
 • weterani
 • osoby znajdujące się w trudnej sytuacji zagrożenia lub które poniosły szkody w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.

 

Osoby uprawnione powinny udokumentować swoje uprawnienie do nieodpłatnej pomocy prawnej przedkładając adwokatowi lub radcy prawnemu:

 • decyzję o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub  zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,
 • Kartę Dużej Rodziny,
 • zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • legitymację weterana,
 • dokument stwierdzający tożsamość
 • pisemne oświadczenie w przypadku osoby wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego

 

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • sprawy administracyjne,
 • sprawy rodzinne,
 • sprawy cywilne,
 • sprawy karne,
 • z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • z zakresu prawa podatkowego,
 • związane z  przygotowaniem do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 • spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem rozpoczęcia  tej  działalności.

 

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących osobie uprawnieniach , a także obowiązkach,
 • wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawie, z wyjątkiem pism procesowych w toczącym się postepowaniu sądowym lub sądowo-administracyjnych,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych, o ustanowienie  pełnomocnika z urzędu w postepowaniu sądowym, o  ustanowienie adwokata radcy prawnego , doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postepowaniu sądowo - administracyjnym.

 

Adwokat i radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawniona o innych punktach takiej pomocy na obszarze powiatu.

Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej adwokat i radca prawny dokumentuje się w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej, przekazywanej Staroście.

Uprawnieni mieszkańcy powiatu mogą korzystać z porad prawnych we wszystkich działających na terenie powiatu punktach.

 

 

tabliczka 12

 

 

 

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

oraz

https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/darmowa-pomoc-prawna/

 

 

 

 

 

 

Gmina Halinów

Aktualności:

Najnowsze
Najpopularniejsze

 

ZIMOWEUTRZYMANIEDROG-baner

 

banerek nabor.

 

REWITALIZACJA-baner

ZIT

1


Informacje w sprawie budowy autostrady A2

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 

patronatv2


Karta dużej rodziny - rodzina.gov.pl

Gminne Centrum Kultury

baner_gluchoniemi-2_prawy

baner kas

 

Wszelkie prawa zastrzeżone: Gmina Halinów

Projekt i wykonanie: Maxus Net Communications

Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności Mazowsze serce Polski Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu